Vedtekter

(Rev. 28. februar 1996 §1 - §14)
(Rev. 9. mars 2005)
(Rev. 15. mars 2017)

§ 1. ORGANISASJON

Nordre Nesodden Skolekorps (nedenfor kalt korpset) ble stiftet 21.01.88, - ved å slå sammen Berger og Nesoddtangen Skolekorps, - stiftet 9. september 1954 og Nesoddtangen Skoles Musikkorps, - stiftet 9. oktober 1958.

Korpset står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Akershus Krets.

§ 2. FORMÅL

Korpset har som formål å fremme interesse for, og utøvelse av musikk blandt medlemmene, - samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

§ 3. OPPGAVER

 1. Korpset skal sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill.
 2. Arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband m.m.

§ 4. MEDLEMMER

 1. Korpset rekrutterer fra følgende skolekretser: Berger, Bjørnemyr og Nesoddtangen. Hvis medlemmet er under stemmerettslig alder (15 år), må også en foresatt registreres som medlem.
 2. Alle som er interessert i skolekorps kan være støttemedlemmer. Ikke-utøvende medlemmer betaler en årskontingent fastsatt av årsmøtet.
 3. Korpset følger NMFs til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser. Både det utøvende medlemmet og den foresatte som eventuelt er registrert, blir gjennom korpset automatisk medlem av NMF.
 4. Utmeldinger skal skje skriftlig, og kan kun finne sted ved høst- eller vår-semesterets slutt. De som ønsker å slutte etter høstsemesteret må melde fra om dette senest 1. januar. De som ønsker a slutte etter vårsemesteret må melde fra om dette senest 15. august.
 5. Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, kan tillates av styret.
 6. En forutsetning for deltagelse i andre korps er at medlemmet er fylt 15 år og at forpliktelser ovenfor skolekorpset skal oppfylles i tilfelle av arrangementskollisjoner.

§ 5. ÆRESMEDLEMSKAP

 1. Styret kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til det ved en spesiell stor innsats til beste for korpset.
 2. Æresmedlemskap tildeles ved betydningsfulle anledninger i korpsets regi, eller på korpsets årsmøte.

§ 6. PLIKTER

 1. Musikantene plikter å møte i rett tid til øvelser, undervisning og oppdrag såfremt gyldig grunn til fravær ikke foreligger. I tilfelle fravær skal hovedkorpsleder varsles.
 2. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter medlemmene å adlyde ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.
 3. For å minske tendensen til manglende fremmøte ved oppsatte vakter, loddvogn, levering av brosjyrer, kakebaking etc., pålegges de som ikke møter, - eller unnlater å oppfylle sine pålagte plikter på annen måte, et gebyr som fastsettes av styret. De som har fått oppdrag, skal alltid informeres om gebyrets størrelse.

§ 7. INSTRUMENT - NOTER - UNIFORM - ETC.

 1. Instrumenter, noter og andre effekter som tilhører korpset skal behandles med forsiktighet. Blir instrumentet eller annet skadet ved uvøren behandling skal det erstattes av musikantens foresatte.
 2. Uniformen skal benyttes når styret gir underretning om dette.
 3. Når medlemmet slutter eller skal bytte uniform, skal denne leveres tilbake i renset stand.

§ 8. KONTINGENT

 1. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
 2. Kontingenten skal betales den 1. i hver måned, i 10 (ti) måneder av kalenderåret.
 3. Korpset kan oppheve et medlemskap når det skylder kontingent for mer enn tre (3) måneder, og de foresatte er varslet en måned før eksklusjonen.
 4. Ved innmelding i korpset betaler det nye medlemmet kontingent for tre (3) måneder.

§ 9. UTØVENDE OG IKKE UTØVENDE MEDLEMMER

I NMF's statistikk skal det registreres to former for medlemskap; utøvende og ikke utøvende medlemmer. Utøvende medlemmer er de aktive musikantene, drillerne og aspirantene i korpset. Ikke-utøvende medlemmer er først og fremst foreldre til korpsets utøvende medlemmer, styret og komitémedlemmer som ikke er utøvende, ektefeller og andre som ønsker en tilknytning til korpset. Kontingenten er som regel noe lavere for ikke-utøvende medlemmer.

§ 10. ARBEIDET I KORPSET

 1. Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleruta.
 2. Korpset kan etter behov deles inn i flere "korps".
 3. Korpset skal ha en tillitsvalgtsordning med minimum 2 (to) tillitsvalgte for hvert 20. utøvende medlem.
 4. Ikke-utøvende medlemmer av korpset har til oppgave å sørge for det økonomiske grunnlag for korpsets drift.

§ 11. DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER

Styret ansetter dirigenter og eventuelle andre instruktører etter behov. Kontrakter opprettes med dirigenter og instruktører i.h.t. forbundets retningslinjer. Det skal foreligge instruks for dirigenter og instruktører. Avtale om kjøp av instruksjon kan også gjøres med institusjoner, som f.eks. kommunale musikkskoler.

§ 12. ÅRSMØTET

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Kun medlemmer som har fyllt 15 år innkalles til årsmøtet, som holdes innen 15. mars. Den foresatte som er medlem, møter for de under 15 år. Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel. Medlemmer som ikke har fyllt 15 år har adgang til årsmøtet som observatør (ikke stemmerett).

 1. Sakslisten skal inneholde følgende punkter:
  1. Konstituering
  2. Årsmelding
  3. Revidert regnskap
  4. Fastsetting av kontingent
  5. Saker som legges fram av styret
  6. Innkomne forslag
  7. Budsjett for kommende år
  8. Valg av leder
  9. Valg av styre med vararepresentanter, Revisor og Valgkomité.
 2. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap.
 3. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det.
 4. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar.
 5. Leder, revisor og valgkomité velges for 1 (ett) år. Resten av styret velges for 2 (to) år med halvparten på valg hvert år.

§ 13. STYRET

 1. Korpsets styre består av; Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem -som alltid er Korps-Hovedleder-, - og 3 (tre) vararepresentanter.
 2. Styret skal som prinsipp være sammensatt av like mange representanter fra hver skolekrets korpset rekruterer fra.
 3. Styremøte avholdes så ofte som nødvendig.
 4. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 (tre) medlemmer er tilstede.
 5. I ikke fulltallige møter må alle avgjørelser være enstemmige. Ved dissens må saken tas opp i et fulltallig styre.
 6. Vararepresentanter og korpsets dirigenter innkalles til styremøte uten stemmerett.
 7. Til støtte i sitt arbeide har styret anledning til å oppnevne underkomitéer.
 8. Styret skal en gang hvert halvår ha møte med korpsets tillitsvalgte. Forøvrig skal en av de tillitsvalgte kunne være tilstede på styremøtene.

§ 14. OPPLØSNING

 1. Oppløsning må vedtas på to påfølgende årsmøter og vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte.
 2. Korpsets eiendeler tilfaller Nesodden Kommune for bruk til start av eventuelt nytt korps.

§ 15. VEDTEKTSENDRING

Endringer i disse vedtektene kan kun fattes på ordinært årsmøte, og må være fattet med 2/3 flertall av de fremmøtte som har stemmerett.