Vedtekter

(Rev. 28. februar 1996 §1 - §14)
(Rev. 9. mars 2005)
(Rev. 15. mars 2017)
(Rev. 14. mars 2018)

§ 1. ORGANISASJON

Nordre Nesodden Skolekorps (nedenfor kalt korpset) ble stiftet 21.01.88, - ved å slå sammen Berger og Nesoddtangen Skolekorps, - stiftet hhv 9. september 1954 og Nesoddtangen Skoles Musikkorps, - stiftet 9. oktober 1958.

1.1 Korpset står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Øst.

1.2 Organisering av korpsene

Som hovedregel blir musikanten:

 1. opptatt i aspirantkorpset det året musikanten fyller 9 år,
 2. opptatt i juniorkorpset det året musikanten fyller 10 år,
 3. opptatt i hovedkorpset det året musikanten fyller 12 år og går ut av hovedkorpset det året musikanten fyller 19 år.

§ 2. FORMÅL

Korpset har som formål å fremme interesse for, og utøvelse av musikk blandt medlemmene, - samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

2.1 Oppgaver

 1. Korpset skal sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill.
 2. Arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband m.m.

§ 3. MEDLEMSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

 1. Korpset rekrutterer fra følgende skolekretser: Berger, Bjørnemyr og Nesoddtangen.
 2. Musikanter, drillere og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i kopset av korpsets styre.
 3. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i korpset blir man automatisk medlem i NMF.
 4. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.
 5. Alle som er interessert i skolekorps kan være støttemedlemmer. Ikke-utøvende medlemmer betaler en årskontingent fastsatt av årsmøtet.

3.2 Forutsetning for medlemskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge korpsets og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger registreres omgående i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 3. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmene/foresatte.
 4. Uniformen skal benyttes når styret gir underretning om dette. Når medlemmet slutter eller skal bytte uniform, skal denne leveres tilbake i renset stand.
 5. Medvirkning i andre korps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikk aktiviteter må godkjennes av styret.
 6. En forutsetning for deltagelse i andre korps er at medlemmet er fylt 15 år og at forpliktelser overfor skolekorpset skal ha fortrinnsrett i tilfelle av arrangementskollisjoner.

3.3 Æresmedlemskap

 1. Styret kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til det ved en spesiell stor innsats til beste for korpset.
 2. Æresmedlemskap tildeles ved betydningsfulle anledninger i korpsets regi, eller på korpsets årsmøte.

3.4 Rapporteringsplikt og kontingent

 1. Korpset følger kalenderåret.
 2. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent den 1. i hver måned, i 10 (ti) måneder av kalenderåret. Ved kvartalsvis innbetaling plikter medlemmene å betale senest fjorten (14) dager etter utfakturering.
 3. Korpset kan oppheve et medlemskap når det skylder kontingent for mer enn tre (3) måneder, og de foresatte er varslet en (1) måned før eksklusjonen.
 4. Korpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i henhold til de frister og rutiner som er fastsatt av NMF. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
 5. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember.

3.5 Utmeldinger

Utmeldinger skal skje skriftlig, og kan kun finne sted ved høst- eller vår-semesterets slutt. De som ønsker å slutte etter høstsemesteret må melde fra om dette senest 1. januar. De som ønsker å slutte etter vårsemesteret må melde fra om dette senest 15. august. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset.

3.6 Suspensjon og eksklusjon

 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak ovenfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 4. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret.

§ 4. PLIKTER

 1. Musikantene plikter å møte i rett tid til øvelser, undervisning og oppdrag såfremt gyldig grunn til fravær ikke foreligger. I tilfelle fravær skal korpsleder varsles skriftlig via e-post.
 2. Musikantene plikter til å delta i individuell instrumentundervisning, enten i regi av korpset eller privat. Dette gjelder fram til Videregående skole.
 3. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter musikanter og foresatte å etterkomme oppfordringer fra ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.
 4. Ved gjentatt manglende oppmøte av foresatte ved oppsatte vakter kan styret pålegge et gebyr.

§ 5. ARBEIDET I KORPSET

 1. Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleruta.
 2. Korpset kan etter behov deles inn i flere "korps".
 3. Korpslederne er musikantenes representanter i styret. Korpset skal ha en tillitsvalgtordning med minimum 2 (to) tillitsvalgte.

§ 6. DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER

Styret ansetter dirigenter og eventuelle andre instruktører etter behov. Kontrakter opprettes med dirigenter og instruktører iht. forbundets retningslinjer. Det skal foreligge instruks for dirigenter og instruktører. Avtale om kjøp av instruksjon kan også gjøres med institusjoner, som f.eks. kommunale musikkskoler.

§ 7. ÅRSMØTET

7.1 Status

Årsmøtet er korpsets øverste myndighet.

7.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år senest 15. mars. Innkallingen sendes ut minimum seks (6) uker før ordinært årsmøte.
 2. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkallingen sendes ut to (2) uker før ekstraordinært årsmøte.
 3. Styrets årsmelding, revidert regnskap, plan, budsjett, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
 4. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

7.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
  1. Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan én (1) foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
  2. Styrets medlemmer i alle saker, med unntak av stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 3. Følgende har tale- og forslagsrett:
  1. Medlemmer som ikke har fylt 12 år.
 4. Følgende har talerett:
  1. Representanter fra NMF
  2. Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 5. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

7.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
  1. Åpning
  2. Navneopprop
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
  5. Valg av møteledelse
  6. Valg av referenter
  7. Valg av protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
 3. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer
 4. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett
 5. Valg
  1. Styreleder for 1 (ett) til 2 (to) år.
  2. Øvrige styremedlemmer velges for 2 (to) år med halvparten på valg hvert år
  3. Valgkomité velges for 1 (ett) år

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

§8. STYRET

8.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av styreleder og minimum tre styremedlemmer. Av disse tre styremedlemmene bør minimum ett (1) være korpsleder. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

8.2 Fullmakter

 1. Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner på vegne av korpset.

8.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

 1. Styret innkalles når styreleder eller flertallet av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 2. I skolekorps der utøverne har tillitsvalgte møter utøvernes tillitsvalgte som fullverdig styremedlem.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Møteleder avgjør ved stemmelikhet i styret.
 4. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og korpsledere. Korpsets medlemmer informeres om vesentlige vedtak som er gjort.
 5. Vararepresentanter, korpsledere, tillitsvalgte og korpsets dirigenter innkalles til styremøte uten stemmerett.

8.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor.

8.5 Personalansvar

 1. Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.
 2. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.
 3. Styreleder utøver personalansvar.

8.6 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§9. KOMITEER

9.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og beretningen blir lagt frem for årsmøtet.

9.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 7.4 pkt 5.

§10. UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§11. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 1. Vedtak om oppløsning av korpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall. I mellomtiden fryses korpsets midler på konto og utstyr lagres forsvarlig.
 2. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt korps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Øst. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps.
 3. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til Nesodden Kommune v/ Kulturskolen dersom nytt korps ikke er reorganisert innen (3) tre år.
 4. Korps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

§12. VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall av de fremmøtte som har stemmerett.

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 14. mars 2018.